Pomoc_Julcia
Onkologiapila
Certyfikat
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu, 01.04.2020
Ważne informacje - bezpieczeństwo pacjentów i personelu Do Pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Pile   Szanowni Państwo,   Szpital Specjalistyczny w Pile jest największym świadczeniodawcą[...]
Więcej
Certyfikat

Realizowane projekty ze środków UE

1. Szpital Specjalistyczny w Pile zakończył realizację projektu pod nazwą „Przebudowa SOR Szpitala Specjalistycznego w Pile wraz z podjazdem dla karetek oraz doposażeniem w sprzęt medyczny z uwzględnieniem stanowisk do wstępnej intensywnej terapii” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Cel projektu: Zwiększenie efektywności i jakości udzielanych świadczeń przez SOR zlokalizowany w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica.

Planowane efekty: Przebudowa i remont SOR-u w celu przystosowania pod kątem funkcjonalno-użytkowym istniejących pomieszczeń, przebudowa podjazdu dla karetek, doposażenie oddziału w sprzęt medyczny ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk do wstępnej intensywnej terapii, oraz wyposażenie oddziału
w sprzęt socjalno-bytowy i administracyjno-biurowy.  

Wartość projektu: 8 022 637,15 zł.

Kwota dotacji: 5 941 874,73 zł.

Wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia można zgłaszać za pomocą formularza, który znajduje się TUTAJ.

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY:

1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

W ramach wielkopolskiego Rgionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Szpital Specjalistyczny w Pile uzyskał dotację na realizację projektu pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej warunkiem niezbędnym do podniesienia jakości usług medycznych świadczonych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile.”
Kwota dotacji: 2.915.250,00zł
Planowana wartość inwestycji: 3.887.000,0zł
Data podpisania umowy – 22.05.2009r
Nr umowy : UDA-RPWP.05.03.00-30-051/08-00

W wyniku realizacji projektu oddziały szpitalne, komórki diagnostyczne i organizacyjne wzbogacą się o nowoczesne wyposażenie niezbędne do właściwej realizacji diagnostyki i terapii pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Pile.
Zakupione urządzenia medyczne będą użytkowane w następujących lokalizacjach: Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii wraz Blokiem Operacyjnym, Oddział Kardiologiczny, Oddział Okulistyczny, Pracownia Endoskopii, Pracownia RTG oraz Centralna Sterylizatornia.
Łączna liczna zakupionych urządzeń medycznych – 110 sztuk.

W ramach wielkopolskiego Rgionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Szpital Specjalistyczny w Pile uzyskał dotację na realizację projektu pod nazwą „Remont i modernizacja sal bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Pile wraz z zakupem wyposażenia związanego bezpośrednio z procesem leczenia.”
Całkowita wartość inwestycji: 10.814.626,02zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7.035.030,32zł
Data podpisania umowy – 06.11.2009r
Nr umowy : UDA-RPWP.05.03.00-30-040/09-00

W ramach projektu zmodernizowane zostały wszystkie sale operacyjne, sale wyburzeniowe, pokoje socjalne, korytarze, myjnie. Wymienione zostały wszystkie instalacje: elektryczna, wodna, wentylacyjna i klimatyzacyjna. Zakupiony zostali sprzęt i aparatura medyczna stanowiąca wyposażenie sal w ilości 154 sztuk bezpośrednio związana z procesem leczenia. W wyniku realizacji projektu pacjenci Szpitala Specjalistycznego w Pile zyskali dostęp do zmodernizowanych sal bloku operacyjnego. Zakupiony w ramach projektu sprzęt: stoły operacyjne, lampy sufitowe operacyjne, diatermie chirurgiczne, kolumny anestezjologiczne, lampy mobilne, mikroskop, podgrzewacz płynów, izotopowa sonda śródoperacyjna, stoliki do narzędzi, statywy, wieszaki, regały, stoliki transportowe itp.

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Szpital Specjalistyczny w Pile otrzymał  dofinansowanie projektu pod nazwą „Zakup dwóch ambulansów na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Pile”.
Umowa nr UDA-POIS.12.01.00-00-118/08-00 z dnia 30.06.2009r.
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosił 85%, tj. 650 964,00zł
W wyniku realizacji projektu zakupione zostały dwa ambulanse wraz z pełnym wyposażeniem, które w znaczący sposób przyczynią się do zapewnienie obywatelom szybkiej interwencji medycznej z udziałem zespołów ratownictwa medycznego. Wpłynie także na zapobieganie chorobom i niwelowanie skutków wypadków drogowych. Szybka interwencja medyczna zapewniona ofiarom wypadków ogranicza powikłania mogące być skutkiem tegoż wypadku.

 

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko pod adresem: www.pois.gov.pl

 

 

 

Zdjęcie archiwalne Szpital Specjalistyczny w Pile

 

 

 

3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko


W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Szpital Specjalistyczny w Pile otrzymał dofinansowanie projektu pod nazwą „Wzrost jakości usług medycznych przez doposażenie SOR Szpitala Specjalistycznego w Pile w wyroby medyczne i system łączności oraz przebudowę lądowiska”

Umowa nr UDA-POIS.12.01.00-00-302/08-00 z dnia 16.03.2010r.

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosił 85%, tj. 1.436.395,00zł
W wyniku realizacji projektu zmodernizowane zostało lądowisko dla śmigłowców, zakupiono aparaturę i sprzęt medyczny dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zainstalowano system łączności bezprzewodowej. Wpłynie to na zapobieganie chorobom i niwelowanie skutków wypadków drogowych poprzez zapewnienie opieki na najwyższym poziomie w oparciu o nowy sprzęt Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Szybka interwencja medyczna zapewniona ofiarom wypadków ogranicza powikłania mogące być jego skutkiem.